EUR 1.9558
USD 1.7425
CHF 1.8411
GBP 2.1702
CNY 2.4661
you tube
mobile version

50 млн. лв. държавна гаранция за студенти

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

50 млн. лв. държавна гаранция за студенти

mail18:58 | 29.01.2020прегледи 1035 коментарикоментари 0


И за 2020 г. държавната гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите /ЗКСД/ да е в размер на 50 милиона лева, предлага в доклад до Министерския съвет министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Докладът и проектът на решение на МС за издаване на държавната гаранция за кредитирането на студентите и докторантите са публикувани за обществено обсъждане.

Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова помощ за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища. Едно от условията за избор на висше образование е платежоспособността на обучаемите лица - способността им да платят таксите си за обучение във висшите училища, както и да поемат разходите си за издръжка при раждане или осиновяване на дете по време на следването.

Студентските заеми стимулират търсенето на образователни услуги в съответните образователно-квалификационни степени на висшето образование като по този начин го превръщат в по-достъпно и спомагат за преодоляването на финансовите трудности, които могат да възникнат по време на следването/докторантурата. Отпускането на кредити с държавна финансова подкрепа стимулира студентите и докторантите към постигане на високи академични резултати, тъй като след приключване на обучението им се увеличават шансовете за тяхната реализация на високо квалифицирани работни позиции, даващи им възможност за изплащане на натрупаните кредитни задължения. В допълнение, чрез държавната финансова подкрепа по линия на системата за студентско кредитиране, студентите и докторантите разполагат с избор от български университети, в които да придобият висше образование, независимо от цената на обучението, което води и до засилване на конкуренцията между самите висши училища.

Национална цел 4 от Националната програма за реформи на България /2012-2020/, в изпълнение на Стратегията на Европейския съюз "Европа 2020", е "Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11 процента до 2020 г. и дял на 30-34-годишните със завършено висше образование - 36 процента до 2020 г.". В тази връзка конкретната цел на приемането на акта е развитието на човешкия потенциал чрез осигуряването на държавна финансова подкрепа за студентите и докторантите, което е предпоставка за увеличаване на дела на завършилите висше образование. Тази национална цел е заложена и в Стратегията за развитие на висшето образование в България /2014-2020/ и в плана за действие към нея, се посочва в доклада на МОН.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 4 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗКСД дългът на студентите и докторантите се гарантира от държавата и представлява задължение на правителството само в случаите, когато Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата. Съобразно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция въз основа на решение на Министерския съвет.

При изпълнението на чл. 13, ал. 4 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти с решение на Министерския съвет номер 298 от 22 май 2019 г. е одобрен максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да се издават през 2020 г. от името и за сметка на държавата по ЗКСД. Съгласно чл. 70, т. 2 от Закона за държавния бюджет за 2020 г. в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 50 милиона лева.

В изпълнение на чл. 4, т. 2 от ЗКСД държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон - при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

За периода от 2010 г. до 30 ноември 2019 г. държавата е погасила задълженията на 36 починали кредитополучатели в общ размер на 173 218,27 лева, на 193 кредитополучатели, които са родили второ или следващо дете в общ размер на 1 017 020,39 лева, и на 16 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност в размер на 80 051,19 лева. Общият размер на погасения от държавата дълг е 1 270 289,85 лева.

Държавата погасява неизпълнените части от задълженията на кредитополучателите по ЗКСД и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита, в случаите когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките. Броят на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до 30 ноември 2019 г. е 1078. Общият размер на погасения от държавата дълг, е 4 343 286,50 лева.

Общият размер на платените от държавата кредити за периода от 2010 г. до 30 ноември 2019 г. е 5 613 576,35 лева. Когато държавата изплати задълженията на кредитополучателите към банките, в нейна полза възниква правото да получи от тях всичко, което е платила за тяхна сметка, заедно със законната лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите /чл. 14, ал. 4 от ЗКСД/.

От 2010 г. до 30 ноември 2019 г. Националната агенция за приходите е събрала от длъжниците сума в общ размер на 1 250 675,35 лева - главници, лихви и съдебни разноски, присъдени с изпълнителен лист. Със Закона за държавния бюджет за 2020 г. са разчетени средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за покриване на разходите по активирани държавни гаранции, издадени по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, в размер на 2 000 000,00 лева.

Предложеният проект на решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обхване системата на висшето образование, състояща се от 37 държавни висши училища, включително 4 държавни висши военни училища, както и 14 частни висши училища.

Право на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат 158 566 студенти и 3481 докторанти, обучаващи се в редовна форма. В държавните висши училища съответно са 144 454 студенти и 3451 докторанти, а в частните висши училища - 14 112 студенти и 30 докторанти, информират от МОН.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg