EUR 1.9558
USD 1.6107
CHF 1.7868
GBP 2.2661
CNY 2.4913
you tube
mobile version

Как да построя завод ? Отговарят МИ, ББР + експерти

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Как да построя завод ? Отговарят МИ, ББР + експерти

mail06:50 | 16.05.2016прегледи 9914 коментарикоментари 0


Как може да се създаде от нулата завод за преработка на плодове и зеленчуци? Не се бяхме замисляли точно за такъв конкретен проект, докато с EconomyNews.bg не се свърза българското акционерно дружество „Джи Пи Джей Прим” АД (GPJ). Изпратиха ни резюме на проекта си, като изтъкнаха, че срещат затруднение с намирането на финансиране и в комуникацията с отговорните институции, които биха могли да окажат подкрепа. Верни на професионалните и етични практики, използвахме случая да попитаме експертите от кабинета на вицепремиера, отговарящ за еврофондове, г-н Томислав Дончев, Българската банка за развитие и Министерството на икономиката, за да обяснят

Kакъв е пътят за осъществяването на подобен тип по-големи проекти? Чрез какви инструменти може да се финансира проект „на зелено”? Каква е ролята на държавата в насърчаването на такива инвестиции и производства?

Получихме изчерпателни отговори от всички страни, които вярваме, че ще са от полза и за други потенциални предприемачи.

Най-напред накратко за проекта за завод за преработка на плодове и зеленчуци.

Инвестиционният проект предвижда да се изгради предприятие на територията на град Пазарджик. Крайните производствени продукти  ще бъдат: пюрета, зеленчукова паста, сокове със съответните параметри. В бъдеще фабриката ще произвежда сама необходимите суровини за суровинното осигуряване на производството (приложен маркетингов план).

            Технологичната линия на бъдещия комбинат се състои от една основна инсталациия, представляваща производствена линия за доматена паста, ябълково пюре и концентрат.  За доставчик на оборудването са избрани JBT , Парма, Италия, които са лидери в изработката на съоръжения за преработващата промишленост.

          През третата година от стартирането на проекта се очаква да бъдат достигнати нива на производство в размер на 85 % от целия производствен капацитет, при нива на продажби от 15,57 милиона евро,  а през петата година се очаква предприятието да заработи на 100 % производствен капацитет при ниво на продажби от 24,99 милиона евро.

           На този етап „Джи Пи Джей Прим” АД (GPJ) планира да стартира с изграждането и пускането в експлоатация  първоначално на „Инсталация А”, като се планира продукцията на 100 % да бъде експортирана на международните пазари. В бъдеще компанията има намерение да разшири производството като инсталирана и втора поточна линия за сушени плодове и зеленчуци.

          Стойността на инвестицията е в размер на 19 860 000 / деветнадесет милиона осемстотин и шестдесет хил./ евро, като инвеститорът има готовност да поеме 30 % от инвестицията на стойност 5 958 000 /пет милиона деветстотин петдесет и осем хиляди/ евро, като до момента са инвестирани около 330 000 евро  в покупката на земя и 540 000 в изработване техническата документация; геоложки доклад, доклад за въздействие върху околната среда, предпроектни проучвания  за подпочвени води и  всички необходими чертежи, свързани със строителството.

Компанията твърди, че има договор  за изкупуване на произведената продукция за следващите 5 години. Договорът гарантира изкупуване на продукцията от завода  в размер 17 0000 000€, като плащането е предвидено да е чрез 20 пъти револовиращ акредитив за 850 000€.

Не е изненада, че препъни камък за реализирането на проекта се оказва финансирането. Ето какво обясниха от Министерството на икономиката:

Инвестиционни проекти, които не разполагат с достатъчно собствени средства за финансиране в по-голям размер могат да потърсят възможности за инвестиционно кредитиране от търговските и инвестиционни банки,  а за проекти, изискващи значителен финансов ресурс - и за структуриране на проектно финансиране.

Такава възможност предоставя Българската банка за развитие (ББР). Кандидати могат да бъдат както новосъздадени проектни дружества, така и съществуващи дружества с кредитна и финансова история. ББР разполага с капацитета да организира синдикиране или външно съфинансиране на кредита с други финансови институции, включително ЕИБ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Основен елемент при оценяването на потенциални проекти е възможността на проекта да генерира парични потоци, достатъчни за обслужването на предоставеното финансиране и нормалната експлоатация на проекта.

Условията на подобен тип финансиране се формират съобразно спецификата на всеки един проект. За първоначално разглеждане на проектни предложения е нужно да бъдат представени:

  • Подробен бизнес план, съпроводен с детайлен финансов модел на проекта (парични потоци);
  • Документация относно правния, данъчния и финансов статут на кредитополучателя и проектния спонсор (инвеститор);
  • Всички необходими разрешителни, лицензи, договори и други приложими документи свързани с изграждането и експлоатацията на проекта.

От своя страна, ББР изтъкна, специално за EconomyNews.bg следното:

Съгласно изискванията на приетите вътрешно нормативни документи, сроковете за разглеждане на искания за кредит са следните:

  • 15 работни дни за инвестиционните кредити; 
  • 10 работни дни за кредитите за оборотни средства;   
  • 3 работни дни за кредитите-овърдрафт или кредити, обезпечени с банкови гаранции;
  • 2 работни дни за кредитите, обезпечавани изцяло с парични средства и/или ДЦК.

За всеки тип кредит срокът започва да тече от датата на входиране на кредитно искане в деловодството на Банката, а в случаите, когато са били изисквани допълнителни документи – от датата на получаването им.

За дванадесетте месеца на 2015 г. Българска банка за развитие е организирала три нови програми за индиректно кредитиране чрез финансови посредници (банки, лизингови компании и земеделски кредитни кооперации) в подкрепа на малкия и среден бизнес на стойност над 200 млн. лв., а чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд е улеснила достъпа до финансиране по предоставяни от търговските банки кредити на МСП за над 224 млн. лв. Микрофинансиращата институция ДЖОБС, също в състава на групата на ББР, е предоставила 106 бр. кредити за стартиращ и микро бизнес. Банката е предоставила кредити на български фирми с обща стойност от 373 млн. лв. В рамките на своята дейност, Банката е подкрепила проекти, които се реализират по оперативни програми, с което е подпомогнала усвояване на средства по същите.

През миналата година ББР е работила активно за реализиране възложения й от Държавата мандат по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. До средата на април т.г. финансовата институция е получила над 1900 искания за финансиране като сключените договори са над 1850. Над 140 са общините в страната, които са подали заявления да се включат в програмата.

Централно Координационно Звено за средствата по ЕСИФ подчертава:

Провеждането на държавната политика в областта на инвестициите се осигурява от министъра на икономиката, подпомаган от Българската агенция за инвестиции (www.investbg.government.bg/bg). В зависимост от проекта, инвеститорите могат да се възползват както от възможностите по Закона за насърчаване на инвестициите, така и от финансиране, безвъзмездно или рисково, от различни източници, включително програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Във връзка с конкретния проект от запитването бихме искали да обърнем внимание на следното:

Финансова помощ за инвестиции за преработка и маркетинг на плодове и зеленчуци се предоставят по под-мярка 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подпомагат се широк кръг от инвестиции като:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи.

Максималният размер на общите допустими разходи по под-мярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро. Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция съгласно бизнес плана трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя финансова помощ в съответствие с технологичния проект. Изискване към проектите е кандидатът да докаже в производствената програма наличието на най-малко 50 на сто осигурена суровинна база за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта като най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.

Детайлните изисквания по под-мярка 4.2 са разписани в Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на под-мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г.). Информацията е налична и на интернет страницата на програмата http://prsr.government.bg/.

Доколко конкретният проект би бил допустим по мярката може да бъде определено при кандидатстване. Следва да се има предвид, че с оглед на предоставената информация може да се предположи, че проектът попада в допустимия сектор за преработка на плодове и зеленчуци, но финансовата помощ по ПРСР 2014-2020 е до 40-50% от общия размер на допустимите разходи за даден проект в зависимост от вида предприятие, докато към момента инвеститорът „Джи Пи Джей Прим“ е посочил, че може да поеме само 30% от стойността на проекта. Спрямо извършената демаркация с ПРСР, посоченият сектор не попада в обхвата на ОП Иновации и Конкурентоспособност.

Други източници на финансиране

За финансиране може да се кандидатства и директно пред ЕФСИ чрез Плана за инвестиции за Европа (План “Юнкер”)

Проектите, които могат да бъдат финансирани по Плана за инвестиции следва да са:

·         икономически жизнеспособни с подкрепата на инициативата;

·         достатъчно “зрели”, за да бъдат оценявани в глобален или местен мащаб;

·         с европейска добавена стойност и в съответствие с приоритетите на политиката на ЕС;

·         трябва да се прилага в максимална степен възможността за финансирането от частния сектор. Не е необходимо проектите да са трансгранични.

За МСП или дружество със средна пазарна капитализация, които се нуждаят от средства в размер по-голям от 7 млн. евро, могат да кандидатстват директно пред ЕИФ, като попълнят електронен формуляр на страницата на ЕИБ.

Дружествата могат да потърсят частни инвеститори в рамките на инвестиционния план, като за целта, проектът трябва да бъде изпратен до Европейския портал за инвестиционни проекти (ЕПИП).

         За да отговарят на критериите, проектите трябва:

·         Да бъдат за минимум 10 млн. евро;

·         Да се очаква да започнат в срок от три години от подаването им в ЕПИП;

·         Да бъдат организирани от публично или частно юридическо лице, установено в държава членка на ЕС;

·         Да бъдат напълно съвместими с приложимото европейско и национално законодателство.

Техническо съдействие по проектите може да се получи от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Услугите включват подкрепа на проекти по време на всички етапи от проектния цикъл. Осигуряват се и финансови консултации за повишаване на способността на дружествата да получат достъп до подходящи източници за финансиране.

Финансиране на големи проекти предоставят и международните финансови институции като: Европейската банка за възстановяване и развитие, Черноморската банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка.

Европейската банка за възстановяване и развитие финансира проекти в частния сектор на стойност между 5 млн. евро до 250 млн. евро. Средният размер на инвестициите е 25 млн. евро. Освен кредитиране, банката предлага услуги по инвестиране в акционерен капитал, гаранции, лизингови сделки и търговско финансиране. Текущият кредитен портфейл на страната е за 778 млн. евро. Досега у нас банката е финансирала 228 проекта, 88% от които са в частния сектор.

Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) предоставя финансиране на проекти в областта на търговско финансиране за насърчаване на износа, стимулиране на малките и средни предприятия, повишаване потенциала за развитие на производствения и аграрния сектор и др. От началото на своите операции през м. юни 1999 г., ЧБТР е одобрила за финансиране 32 проекта в България на обща стойност 302.5 млн. евро.

Международната инвестиционна банка също предоставя финансиране за проекти от частния сектор в България, като преработващата промишленост е един от приоритетните за банката сектори. През 2015 г. е одобрено финансирането на три нови проекта на обща стойност 32 млн. евро.

Инвестиционни проекти с осигурено финансиране могат да ползват насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. Целта на инвестиционните стимули по Закона е да се подпомогне административно и финансово осъществяването на инвестициите на местни и чужди предприятия основно в производствения сектор и услугите. Чрез мерките за насърчаване на инвестициите в закона се подкрепят: създаването на нови дълготрайни активи, разширяването на съществуващи производства и услуги, въвеждането на нови технологии, повишаващи производителността, генериране на високопроизводителна заетост и намаляването на дисбалансите в регионалното икономическо развитие.

В допълнение, Централното координационно звено посочва, че систематизирана информация за възможностите за финансиране по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, може да бъде намерена на единния информационен портал www.eufunds.bg, както и на страниците на всяка от програмите. Други възможности за осъществяване на дадена инвестиция са тези, свързани с поемане на риска за икономически жизнеспособни проекти, които съществуват в рамките на финансовите инструменти по програмите, финансирани от ЕСИФ.

Друг източник на ниво ЕС е Европейският фонд за стратегически инвестиции в партньорство между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Европейският портал за инвестиционни проекти със значение на ниво ЕС и на ниво държави членки, в съчетание с Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси значително подпомагат процеса по идентифициране на най-добрия начин за осъществяване на дадения проект. Информация за тях може да бъде намерена на www.minfin.bg/bg/page/1049.

Информация за продуктите на Европейската инвестиционна банка и по-конкретно за заеми, предоставяни на предприятия, в т.ч. големи и mid-caps, може да бъде намерена на www.eib.org/products/lending/index.htm. За програма COSME информация може да бъде намерена на www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html.

Експертите от Министерство на икономиката подчертават, че през ноември 2013 г. от дружеството GPJ са се обръщали за съдействие към тях, в резултат на което е осъществен контакт с Българската банка за развитие. След разговори с банката на дружеството са представени изискванията за финансиране с  финансовите продукти на банката, които цитирахме по-горе.

Нашият кратък коментар – както е видно, съществуват разнообразни възможности за финансиране на проекти. Въпросът е в изпипването на детайлите.

Бележка: Екипът на EconomyNews.bg държи да подчертае, че няма никаква връзка с посоченото инвестиционно дружество, което се обърна към изданието, за да разкаже своята история.

 Изказваме благодарност на отговорните институции, предоставили подробни отговори на поставените от нас въпроси.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg