EUR 1.9558
USD 1.9774
CHF 2.0025
GBP 2.2410
CNY 2.7788
you tube
mobile version

Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

mail16:07 | 21.09.2022прегледи 568 коментарикоментари 0


Комисията представя новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни ситуации. Макар единният пазар вече да се е доказал като нашият най-добър актив в управлението на кризи, след пандемията от COVID-19 се откроиха някои структурни недостатъци, възпрепятстващи способността на ЕС да реагира по ефективен и координиран начин на извънредни ситуации. Едностранните мерки доведоха до фрагментиране, което влоши кризата и засегна особено силно МСП.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Кризата с COVID-19 ясно показа няколко неща: трябва да гарантираме, че единният ни пазар ще функционира по всяко време, включително по време на криза. Трябва да го направим по-устойчив. Необходими са ни нови инструменти, които да ни позволяват да реагираме бързо и единно. Така при възникване на нова криза ще можем да гарантираме, че единният ни пазар ще остане отворен и че ще има налични стоки от жизненоважно значение за защитата на европейските граждани. Новият инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации позволява да постигнем това.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: В поредицата от кризи през последните няколко години работихме усилено, за да защитим безпроблемното функциониране на единния пазар, да запазим нашите граници и вериги на доставки отворени и да гарантираме наличието на нужните на нашите граждани продукти и услуги. Трябва обаче да бъдем по-добре подготвени да предвидим и реагираме на следващата криза. Вместо да разчитаме на импровизирани действия във всеки отделен случай, чрез инструмента в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации ще имаме структурен отговор, за да запазим свободното движение на стоки, хора и услуги в неблагоприятни времена. Инструментът в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации ще осигури по-добра координация с държавите членки, ще спомогне за предотвратяване и ограничаване на въздействието на евентуална криза върху нашата промишленост и икономика и ще предостави на Европа инструменти, с които нашите глобални партньори вече разполагат за разлика от нас.

Инструментът в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации допълва други законодателни мерки на ЕС за управление на кризи, като Механизма за гражданска защита на Съюза, както и правилата на ЕС за конкретни сектори, вериги на доставки или продукти, като здравеопазването, полупроводниците или продоволствената сигурност, за които вече са предвидени целеви мерки за реагиране при кризи. С него се създава добре балансирана рамка за управление на кризи, за да се идентифицират различните заплахи за единния пазар и да се гарантира безпроблемното му функциониране чрез:

  • Създаване на структура за управление на кризи за единния пазар: Нов механизъм за наблюдение на единния пазар, определяне на различни нива на риск и координиране на подходяща реакция на няколко етапа — планиране на действия при извънредни ситуации и режими на бдителност и на извънредна ситуация. Първо, рамката за планиране на действия при извънредни ситуации ще позволи на Комисията и на държавите членки да създадат координационна и комуникационна мрежа за повишаване на готовността. Впоследствие, ако бъде установена заплаха за единния пазар, Комисията може да задейства режима на бдителност. И накрая, в случай на криза с широкообхватно въздействие върху единния пазар Съветът може да задейства режима на извънредна ситуация. Ще бъде създадена консултативна група, съставена от Комисията и държавите членки, която да дава оценка за дадена ситуация и да препоръчва най-подходящите мерки за реагиране. Тя ще има основна роля през целия процес.
  • Предлагане на нови действия за справяне със заплахите за единния пазар: В режим на бдителност държавите членки, в сътрудничество с Комисията, ще насочат усилията си основно към наблюдаване на веригите на доставки на определени стратегически важни стоки и услуги, както и към създаването на стратегически резерви в тези области. Когато режимът на извънредна ситуация бъде задействан, свободното движение в рамките на единния пазар ще бъде запазено посредством черен списък на забранените ограничения и, в по-общ план, чрез засилен и провеждан бързо контрол на едностранните ограничения. Комисията ще може освен това да препоръча на държавите членки да гарантират наличието на стоки от особено знабение при криза чрез улесняване на разширяването или промяната на предназначението на производствени линии или чрез ускоряване на издаването на разрешения. И накрая, тя ще може също така да препоръча на държавите членки да извършат целево разпределение на създадените в режима на бдителност стратегически резерви. Както в режим на бдителност, така и в режим на извънредна ситуация ще се прилагат и нови правила за улесняване на възлагането от страна на Комисията от името на държавите членки на обществени поръчки за стоки и услуги от особено значение.
  • Допускане на крайни мерки при извънредна ситуация: При извънредни обстоятелства и само след като бъде задействан режимът на извънредна ситуация, Комисията ще може също така да приложи инструменти, за които ще се изисква отделна стъпка за задействане. В такъв случай Комисията ще може да отправи към икономическите оператори специални искания за информация, които могат да станат задължителни. Тя може също така да поиска от тях да приемат поръчки с приоритет за продукти от особено значение при криза, които предприятията трябва да изпълнят или да представят обяснение с излагане на сериозни основания за отказ. Освен това посредством ускореното пускане на пазара на определени продукти чрез по-бързо изпитване и акредитация, включително чрез оценяване на съответствието, ще бъде гарантирана наличността на тези продукти по време на извънредни ситуации. Правилата, позволяващи такива дерогации, са определени в отделни предложения за регламент и за директива за изменение на редица свързани с конкретни продукти регулаторни режими, които придружават Регламента за инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. След като бъдат приети от съзаконодателите, регламентите ще влязат в сила на двадесетия ден след деня на публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. 

Контекст

Вече почти 30 години единният пазар е най-важният актив на ЕС, който предлага сигурност, мащаб и възможности за изява в световен план на нашите предприятия, както и богато предлагане на качествени продукти и услуги за потребителите. При неотдавнашните кризи обаче и особено в началото на пандемията от COVID-19 предприятията и гражданите бяха засегнати от ограничения за навлизане на пазара, прекъсване на доставките и липса на предвидимост на правилата, което доведе до фрагментиране на единния пазар. Приетите в отговор на пандемията ограничения в рамките на ЕС за износ и за пътуване, които обаче в много случаи не бяха замислени по най-добър начин и не бяха достатъчно обосновани с оглед на преследваната цел, прекъснаха свободното движение на стоки, услуги и хора, като причиниха икономически разходи и забавяния и възпрепятстваха цялостната реакция при кризи.

Представеният днес пакет за инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации следва призивите на Европейския съвет, който в заключенията си от 1—2 октомври 2020 г. заяви, че ЕС следва да извлече поуки от пандемията от COVID-19 и да се справи с продължаващото фрагментиране и все още наличните пречки и слабости на единния пазар при възникването на извънредни ситуации. В отговор на това в своето съобщение от май 2021 г. относно актуализираната промишлена стратегия Комисията обяви, че ще представи специален инструмент за гарантиране на свободното движение на стоки, услуги и хора, както и на по-голяма прозрачност и координация по време на криза. Европейският парламент приветства плана на Комисията да представи инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации и призова Комисията да го разработи като правно обвързващ структурен инструмент за гарантиране на свободното движение на хора, стоки и услуги в случай на бъдещи кризи. Преди да представи предложението, Комисията предприе обширни консултации, включително чрез публикуване на покана за представяне на данни и обществена консултация, както и проучване сред държавите членки, в допълнение към организирането на голям семинар и многобройни по-целеви консултации със заинтересованите страни.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ

Видеоматериал за инструмента в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Предложение за Регламент за създаване на инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета

Предложение за Регламент за определяне на мерки за улесняване на доставките и наличността на стоки от особено значение при криза в контекста на извънредна ситуация на единния пазар и за изменение на Регламент (ЕС) 2016/424, Регламент (ЕС) 2016/425, Регламент (ЕС) 2016/426 и Регламент (ЕС) 2019/1009

Предложение за Директива за изменение на директиви 2000/14/ЕО, 2006/42/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС и 2014/68/ЕС и за въвеждане на процедури при извънредни ситуации за оценяване на съответствието, приемане на общи спецификации и надзор на пазара в контекста на извънредна ситуация на единния пазар.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg