EUR 1.9558
USD 1.8258
CHF 2.0456
GBP 2.3126
CNY 2.5162
you tube
mobile version

Новите пенсионери през 2023

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Новите пенсионери през 2023

mail15:05 | 03.04.2024прегледи 1386 коментарикоментари 0


През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213, с 2 623 (2,7%) повече спрямо 2022 г.* Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери, с 5 938 (7,3%) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 12 844 лица, с 3 315 (20,5%) по-малко спрямо 2022 г.

Брой пенсионирали се лица през 2023 г. с лични пенсии

1. Разпределение на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии през 2023 г. по вида на отпуснатата им пенсия. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 51 599 лица или на 59,1% от всички пенсионирали се с лични пенсии (през 2022 г. този процент е бил 64,9%). Спрямо 2022 г. има намаление в броя на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст с 1 285 (2,4%).

Пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл.68, ал. 1-2 от КСО през 2023 г., са 24 610 или 47,7% от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (през 2022 г. техният дял е бил 50,2%). Броят им през тази година е с 1 914 (7,2%) по-нисък от броя на отпуснатите през 2022 г.

Броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2023 г. е 13 247, с 10,0% по-висок от 2022 г., а средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21,6 години.

Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22,8% през 2022 г. на 25,7%. Една от причините за това увеличение е разширяването на понятието „действителен стаж“, съгласно допълнението в нормата на § 1, ал. 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на КСО, прието със ЗИД на КСО (обн. ДВ, бр. 8/25.01.2023 г., в сила от 29 януари 2023 г.), според която за „действителен стаж“ се признава и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест са 67, което е с 9 (11,8%) по-малко в сравнение с 2022 г. През 2023 г. лични пенсии от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, които са за сметка на държавния бюджет, са отпуснати на 5 183 лица, което е с 861 (19,9%) повече в сравнение с година по-рано.

Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 4 072. Те заемат най-голям дял (78,6%) от новоотпуснатите от този фонд лични пенсии. Спрямо 2022 г. броят им се е увеличил със 791 или 24,1%. От фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” са отпуснати още: 4 пенсии за военна инвалидност, 5 персонални пенсии по чл. 92 от КСО и 1 102 социални пенсии за старост. Понятието „действителен стаж” е от значение за отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО, както и на пенсии за инвалидност поради общо заболяване, с оглед изискванията на чл. 74 от КСО.

И двете разпоредби обвързват придобиването на право на пенсия с наличието на действителен стаж с определена минимална продължителност. Поради това, разширяването на периодите, които се зачитат за действителен стаж, води до увеличение в броя на правоимащите лица, които изпълняват изискването за наличие на действителен стаж, равен или с по-висока от минималната продължителност.

През 2023 г. броят на новите пенсионери с пенсии, отпуснати при условията на чл.68а от КСО (пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1) е 6 837, с недостигащи средно 10,9 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Техният дял е 13,3 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (13,7% през 2022 г). Има намаление в броя им през 2023 г. спрямо 2022 г. с 395 (5,5 на сто).

Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО, е 1 178 или 2,3% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този брой е с 342 (40,9%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2022 г. пенсии от същия вид (836). На 13 лица са отпуснати пенсии като балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации (чл. 69а от КСО).

Новоотпуснатите пенсии за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд (чл. 69б от КСО), са 5 714, като броят им е намалял с 523 (8,4%) спрямо предходната година. Техният дял е 11,1% от всички пенсионери с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст при 11,8% година по-рано.

През 2023 година 30 520 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Техният относителен дял в съвкупността на всички новоотпуснати лични пенсии е 34,9%, като се наблюдава нарастване по отношение на този показател спрямо предходната година, когато делът им е бил 29,7%.

Увеличение се наблюдава и на абсолютния им брой, който е нараснал с 6 371 (26,4%). Това се дължи основно на промяната в Методиката за определяне на трайно намалената работоспособност, приета с ПМС № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (обн. ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г.).

Съгласно промяната в Методиката общият процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото увреждане се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Това обстоятелство допринася за увеличаването на броя на новоотпуснатите пенсии за инвалидност, което от своя страна доведе до увеличение на общия брой на пенсионерите, както и на разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване.

Фигура 1: Структура на новоотпуснатите лични пенсии по видове

2. Разпределение на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии през 2023 г. по възраст и осигурителен стаж

а) разпределение по възраст

Средната възраст на пенсиониралите се през 2023 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО е 64,08 години, като през 2022 г. тя е била 63,76 години. Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно съответно на 60,5 години и 63,5 години, а работилите при условията на III категория труд – на 64,3 години.

Отчетено е слабо повишение във възрастта на пенсиониралите се по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО лица, което се дължи на нарастването на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете.

На Фигура 2 е показано структурното разпределение на пенсионерите с отпуснати през последните две години пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО, като възрастите са разделени на следните групи: под възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО до 67 години и на възраст 67 и повече години.

Нараства относителният дял на лицата, които се пенсионират на 67 и повече години, в повечето случаи поради недостигащ стаж. Ако през 2022 г. те са били около 23% от общия брой на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст, то през 2023 г. относителният дял на лицата, които са се пенсионирали на възраст 67 и повече години, се е увеличил с 5,6 процентни пункта до 28,8% от общия брой. Това е тенденция, която се наблюдава през последните няколко години.

Лицата, работили в сектор „Отбрана и сигурност“ и пенсионирали се през 2023 г., са на средна възраст 54,6 години. Средната възраст на новите пенсионери с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 53,9 години, като за мъжете тя е 54,7 години, а за жените 53,1 години.

На Фигура 3 е показан относителният дял на пенсионерите с отпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване по възрастови групи за двете наблюдавани години.

Както през 2022 г., така и през 2023 г., с най-висок относителен дял е възрастовата група от 50 до 59 години - 41,6%. Увеличава се делът на новоотпуснатите пенсии в групата от 60 до 64 години. Докато през 2022 г. той е бил 21,7%, година по-късно вече е 22,1%. Нараства и делът на новоотпуснатите пенсии в най-високата възрастова група – през 2022 г. той е 7,0%, а през 2023 г. вече е 7,6%.

Сред причините са както по-високата заболеваемост на населението в по-високите възрастови групи, така и по-трудното изпълняване на условията за пенсиониране по чл. 68, ал.1 и ал.2 от КСО.

б) разпределение на пенсионерите по осигурителен стаж

Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, на пенсионираните с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО през 2023 г. е 34,6 години, при 35,5 години за 2022 г. В действителния трудов стаж има намаление от 33,8 години на 32,9 години.

Средният осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, на пенсионираните през 2023 г. с лични пенсии по чл. 69 от КСО е 50,5 години (32,5 години действителен), докато през 2022 г. е бил 49,2 години превърнат и 32,1 години действителен.

Средният осигурителен стаж на пенсиониралите се през 2023 г. с лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване е 16,5 години, докато през 2022 г. е бил 16,3. 29,2% 28,6% 42,1% 41,6% 21,7% 22,1% 7,0% 7,7% 2022 г. 2023 г. до 49 г. от 50 г. до 59 г. от 60 г. до 64 г. над 65 г.

 Материалът на НОИ е подготвен от експертен екип на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg