EUR 1.9558
USD 1.7503
CHF 1.8209
GBP 2.1955
CNY 2.4629
you tube
mobile version

Ключови показатели за България

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Ключови показатели за България

mail18:04 | 07.04.2020прегледи 9478 коментарикоментари 0


1. Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с февруари 2020 година.    

През януари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 година (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 11.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а ръст - в преработващата промишленост - с 2.1%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари 2020 г. показват нарастване от 1.7% в сравнение със същия месец на 2019 година. На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2020 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 3.1%, а при сградното строителство - с 0.7%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32 682 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 677 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.766702 лв. за щатски долар БВП възлиза на 18 499 млн. долара и съответно на 2 647 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 16 710 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 391 евро. Сезонно изгладените данни[1] показват растеж от 3.1% на БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2019 година.

2. Индивидуално потребление

През януари 2020 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.5 пункта в сравнение с октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение.

През януари 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 3.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.1%). Понижение е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.4%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.6%).  

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2019 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2018 г. е 6.4% (според сезонно изгладените данни)1.

3. Инвестиции

През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1.7 пункта в сравнение с три месеца по-рано и достига 78.0%.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 20.8%. По сезонно изгладените данни1 този показател се увеличава с 3.0% в реално изражение спрямо същия период                                                                                       на предходната година.

4. Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 222.7 хил., от които           1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.0%, като при мъжете този дял е 61.0%, а при жените - 47.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 138.5 хил., от които 80.6 хил. (58.2%) са мъже и 57.9 хил. (41.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.1%, съответно 4.4% за мъжете и 3.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. 32.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През декември 2019 г. средната работна заплата е 1 349 лв. и нараства с 4.3% в сравнение с предходния месец и с 12.0% спрямо декември 2018 година.

5. Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2020 г. показват намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5.1 пункта) в сравнение с февруари 2020 година. За януари 2020 г. салдото по текущата сметка[2] е положително и възлиза на 115.2 млн. евро (0.2% от

БВП)[3] при излишък от 7.6 млн. евро (0.01% от БВП)² за януари 2019 година.

Търговското салдо¹ за януари 2020 г. е отрицателно в размер на 42.2 млн. евро (0.1% от БВП)² при дефицит от 34.6 млн. евро (0.1% от БВП)² за януари 2019 година.

Износът (FOB)¹ е 2 513.1 млн. евро (3.9% от БВП)² за януари 2020 г., като нараства със 185.1 млн. евро (8.0%) в сравнение с този за януари      2019 г. (2 328 млн. евро, 3.8% от БВП)². Износът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%.

Вносът (FOB)¹ за януари 2020 г. е 2 555.2 млн. евро (3.9% от БВП)², като нараства със 192.7 млн. евро (8.2%) спрямо януари 2019 г. (2 362.6 млн. евро, 3.9% от БВП)². Вносът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Преките инвестиции в чужбина¹ за януари     2020 г. нарастват с 2.5 млн. евро при намаление с 21.5 млн. евро за януари 2019 година. През януари 2020 г. салдото по статия преки инвестиции¹ е отрицателно в размер на 12.5 млн. евро (0.02% от БВП)² при положително салдо от 142.6 млн. евро (0.2% от БВП)² за януари 2019 година. Преките чуждестранни инвестиции¹ в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 15 млн. евро за януари 2020 г. при понижение със 164.1 млн. евро за януари 2019 година.

През януари 2020 г. салдото по статия портфейлни инвестиции¹ е положително в размер на 235.6 млн. евро (0.4% от БВП)² при отрицателна стойност от 41 млн. евро (0.1% от БВП)² за януари 2019 година. Портфейлните инвестиции - активи¹ за януари 2020 г. нарастват с 304.4 млн. евро (0.5% от БВП)² при намаление с 31.9 млн. евро (0.1% от БВП)² за януари 2019 година. Портфейлните инвестиции - пасиви¹ за януари 2020 г. се повишават с 68.9 млн. евро (0.1% от БВП)² при увеличение с 9.1 млн. евро (0.01% от БВП)² за януари 2019 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2019 г. е положително. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват спад съответно с 0.2 и 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни)[4].

6. Цени

През февруари 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 6.5%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Съобщения“ - с 2.0%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. индексът на цените на жилищата нараства с 6.2% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2020 г. нараства с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

По данни от бизнес анкетата през март 2020 г. преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

7. Парични и финансови показатели

През февруари 2020 г. широките пари (паричният агрегат М3)[5] се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишно нарастване през януари 2020 година. В края на февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП)[6] при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г. (79.8% от БВП)³.


Коментар: От 6 юли 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

[1] Сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни.

[2] Данните са предварителни и в съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни.  

[3] Оценките за БВП са взети от БНБ.

[4] Сезонно изгладени с корекция в разликите в броя на работните дни.

[5] Данните са предварителни и в съответствие с практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ относно ревизиите на данни.

[6] Оценките за БВП са взети от БНБ. 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

"Балкански поток" готов до края на 2020 - видео

12:45 | 06-01-20 | 306