EUR 1.9558
USD 1.6658
CHF 1.8243
GBP 2.1513
CNY 2.4871
you tube
mobile version

ЕК:102 млрд.евро срещу COVID-19

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

ЕК:102 млрд.евро срещу COVID-19

mail11:40 | 18.03.2020прегледи 9487 коментарикоментари 0


ЕК представи незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици от заразата с COVID-19, основаващи се на координирани мерки на европейско равнище.

Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса

В рамките на тази нова инициатива ЕК  предлага 37 милиарда евро по линия на политиката на сближаване да бъдат използвани за борбата с кризата, причинена от коронавируса. За тази цел ЕК предлага тази година да се откаже от задължението си да поиска от държавите членки да върнат неизразходеното предварително финансиране за структурните фондове. Сумата възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще могат да използват в допълнение към 29 милиарда евро от структурните фондове в целия ЕС. Това на практика ще увеличи размера на инвестициите през 2020 г. и ще помогне да се използват наведнъж все още неотпуснатите 28 милиарда евро по линия на политиката на сближаване в рамките на програмите по тази политика за периода 2014—2020 г. ЕК призовава ЕП и Съвета да одобрят бързо това предложение, за да може то да бъде прието в рамките на следващите две седмици.

Освен това ЕК предлага да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС, като в него бъде включена и криза, свързана с общественото здраве, с цел при необходимост Фондът да бъде мобилизиран за най-тежко засегнатите държави членки. През 2020 г. могат да бъдат използвани до 800 милиона евро. 

Мобилизиране на бюджета на ЕС

За да предостави незабавна помощ на силно засегнатите МСП, бюджетът на ЕС ще използва съществуващите си инструменти, за да помогне на тези предприятия с ликвидност, допълвайки мерките, предприети на национално равнище. През идните седмици от бюджета на ЕС ще бъдат пренасочени 1 милиард евро като гаранция за Европейския инвестиционен фонд, за да се стимулират банките да отпускат ликвидност на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация. Това ще помогне на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация с финансиране в размер на около 8 милиарда евро. Ще предоставим и „кредитни почивки“ на съществуващите длъжници, засегнати отрицателно от кризата.

Смекчаване на последиците за безработицата

За да се избегнат постоянни последици, трябва да предпазим работниците от безработица и загуба на доходи. Комисията е готова да окаже подкрепа на държавите членки, като насърчава по-конкретно схемите за намалено работно време и програмите за повишаване на квалификацията и преквалификация, които се оказаха ефективни в миналото.

Комисията ще ускори също така изготвянето на законодателното предложение за Европейска схема за презастраховане срещу безработица, предназначена да подкрепя политиките на държавите членки, които запазват работните места и уменията.

Освен това Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса ще улесни привеждането в действие на Европейския социален фонд — фонд, предназначен да подкрепя работниците и здравеопазването.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията също може да бъде мобилизиран, за да се помогне на съкратените работници и самостоятелно заетите лица при условията, определени в настоящия и бъдещия Регламент. През 2020 г. могат да бъдат използвани до 179 милиона евро.

ЕК ще използва всички инструменти, с които разполага, за да смекчи последиците от пандемията, и по-специално:

- за да гарантира нужните доставки за здравните ни системи, като запазва целостта на единния пазар и на производството и разпространението на веригите за създаване на стойност;

- за да окаже подкрепа на хората, за да не бъдат засегнати непропорционално доходите и работните места и да се избегнат трайните последици от кризата;

- за да подкрепи предприятията и да гарантира, че ликвидността на финансовия ни сектор може да продължи да подкрепя икономиката;

- и за да даде възможност на държавите членки да действат решително по координиран начин, като използва цялата гъвкавост, заложена в рамката за държавната помощ и в тази на Пакта за стабилност и растеж.

Гъвкавост на рамката за държавната помощ

Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Правилата на ЕС за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на избухването на заразата с COVID-19.

Държавите членки могат да разработят множество мерки за подкрепа, като спазват съществуващите правила на ЕС. Първо, те могат да решат да предприемат мерки, като например субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративните данъци и данъка върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски. Освен това държавите членки могат да предоставят финансова помощ директно на потребителите, например за отменени услуги или билети, които не се възстановяват от съответните оператори. Също така правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ, за да оцелеят. Член 107, параграф 2, буква б) от ДФЕС позволява на държавите членки да компенсират дружествата за щетите, пряко причинени от извънредни събития, включително чрез мерки в сектори като въздухоплаването и туризма.

Понастоящем последиците от избухването на заразата с COVID-19 в Италия са от естество и с мащаб, които позволяват да бъде използван член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. Това дава възможност на Комисията да одобрява допълнителни национални мерки за подкрепа, насочени към преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на дадена държава членка.

Когато Комисията преценява дали член 107, параграф 3, буква б) да бъде използван за други държави членки, тя ще възприема сходен подход. Комисията подготвя специална правна уредба съгласно член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, която ще бъде приета в случай на необходимост.

Комисията е готова да работи с всички държави членки, за да се гарантира, че евентуалните национални мерки за подкрепа с цел справяне със заразата с вируса COVID-19 могат да бъдат въведени своевременно.

Гъвкавост на европейската фискална рамка

Комисията ще предложи на Съвета да приложи цялата гъвкавост, предвидена във фискалната рамка на ЕС, за да могат да бъдат приложени мерките, необходими за ограничаване на разпространението на заразата с коронавируса, и да бъдат смекчени отрицателните социално-икономически последици от нея.

На първо място, Комисията счита, че пандемията, причинена от COVID-19, може да бъде определена като „необичайно събитие извън контрола на правителството“. Това позволява да бъдат направени извънредни разходи с цел ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19, като например разходи за здравеопазването и целенасочени мерки за подпомагане на предприятията и работниците.

На второ място, Комисията ще препоръча коригиране на фискалните усилия, изисквани от държавите членки, в случай на отрицателен растеж или голям спад в дейността.

На последно място, Комисията е готова да предложи на Съвета да задейства общата клауза за дерогация, за да може да бъде оказана по-обща подкрепа по линия на фискалната политика. В сътрудничество със Съвета тази клауза ще спре фискалната корекция, препоръчана от Съвета, в случай на сериозен икономически спад в еврозоната или в ЕС като цяло.

Гарантиране на солидарност в рамките на единния пазар

Само със солидарност и координирано общоевропейско решение ще можем да управляваме ефективно тази извънредна ситуация, свързана с общественото здраве. Солидарността има съществено значение в тази криза, по-специално за да се гарантира, че стоките от първа необходимост, които са нужни за смекчаване на рисковете за здравето вследствие на избухналата зараза, могат да достигнат до всички нуждаещи се. От първостепенно значение е да действаме заедно, за да осигурим производството, съхранението, наличността и рационалното използване на медицински предпазни средства и лекарства в ЕС — по открит и прозрачен начин — вместо да се предприемат едностранни мерки, които ограничават свободното движение на стоки от първа необходимост за здравето.

Поради това Комисията предприема всички необходими мерки за тази цел, включително като предоставя насоки за държавите членки относно начините за въвеждане на подходящи механизми за контрол, за да се гарантира сигурността на доставките, както и чрез стартиране на ускорена съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки за тези стоки и изготвяне на препоръка относно предпазните средства без маркировка „CE“.

Заразата с COVID-19 има сериозни последици за транспортните ни системи поради силната свързаност на европейските вериги на доставки, които функционират с помощта на обширна мрежа от услуги за превоз на товари по суша, море и въздух. ЕК работи с държавите членки, за да гарантира потока на стоки от първа необходимост през сухопътните граници. Международното и европейското въздухоплаване са тежко засегнати. Както беше обявено от председателя на ЕК  Фон дер Лайен на 10 март, за да подпомогне намаляването на икономическите и екологичните последици от епидемията, ЕК предлага целенасочено законодателство за временно освобождаване на въздушните превозвачи от задължението да спазват правилото „ползваш или губиш“, съгласно което въздушните превозвачи трябва да използват поне 80 % от летищните си слотове в рамките на определен период от време, за да ги запазят през съответния период на следващата година.

На последно място, ЕК поддържа връзка с държавите членки, международните органи и основните професионални сдружения в ЕС, за да следи въздействието на кризата върху туристическия сектор и да координира мерките за подкрепа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg