EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

400 млн. лв. за бизнес и граждани

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

400 млн. лв. за бизнес и граждани

mail06:32 | 28.10.2020прегледи 361 коментарикоментари 0


Близо 400 млн. лв., част от антикризисния пакет на Министерството на икономиката, вече са достигнали до българските фирми и граждани.

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) инициира пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите, за периода от 9 октомври до 23 октомври 2020 г. в системата на МИ бяха предприети следните действия:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.073) напредъкът е следния:

Към 22.10.2020 г.:

Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на близо 173 млн. лева;

По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на подадените от тях проектни предложения. Въз основа на така предоставената възможност предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите им документи. С цел оказване на методическа помощ на кандидатите ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.

Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

2.Относно процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ (BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна комисия, която е стартирала процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263 688 340,21 лв.

Започна същинската оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като до момента, на етап административно съответствие и допустимост са оценени 1 895 проектни предложения.

Нормативно регламентирания срок за приключване на оценката е 3 месеца. УО на ОПИК си е поставил за цел този срок да бъде съкратен наполовина и в средата на месец ноември да бъдат обявени резултатите, което не е възможно да се осъществи по-рано поради установените в закона срокове, както следва:

-     За отстраняване на нередовности от страна на кандидатите – минимум 1 (една) седмица;

-     За възражения на етап за административно съответствие и допустимост - минимум 1 (една) седмица, след което е необходимо и технологично време за разглеждане на постъпилите възражения.

За по-бързото приключване на оценката, УО на ОПИК, предвижда тя да се извърши на базата на опростени вътрешни правила, което предполага максимално съкращаване на сроковете и публикуване на окончателните резултати.

Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед за изменение на Условията за кандидатстване по процедурата, като ще се предвиди възможност за авансово изплащане на субсидията веднага след сключване на договорите с одобрените кандидати.

По двете процедури за директно предоставяне на БФП с конкретни бенефициенти Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на туризма:

На 02.10.2020 г. са подписани и официално връчени договорите за предоставяне на БФП на конкретните бенефициенти.

Договорите са за:

-     „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ с бюджет от 30 млн. лв.

На 19.10.2020 г. процедурата е отворена за кандидатстване към автобусните превозвачи. Крайният срок за кандидатстване е 10.11.2020 г. Към 14:35 ч. на 22.10.2020 са подадени 266 проекта на стойност 18 459 373 лв.

и

-     „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ с бюджет от 10 млн. лв.

По процедурата са подадени 840 проектни предложения от туроператори и туристически агенти.

4. По отношение на двете нови процедури, които предстои да се обявят в рамките на ОПИК - „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“:

Ø На 17.09.2020 г. в рамките на проведеното десето официално заседание на Комитета за наблюдение/КН/ бяха одобрени изготвените Методологии и критериите за подбор на операции по двете процедури;

Ø По процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

-      На 16.10.2020 г. изтече срокът за представяне на предложения и коментари по проектът на Условия за кандидатстване и Условията за изпълнение (и приложенията към тях) по процедурата, която Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане.

-      Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева (40 000 000 евро). Допустимият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева.

По процедура „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

-     На 15.10.2020 г. УО на ОПИК обяви процедурата за обществено обсъждане. Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 22.10.2020 г. (включително).

-     Бюджетът по процедурата е в размер на 40 000 000 евро/ 78 233 200 лева, който е разпределен по групи сектори и категории предприятия.

Във връзка с оптимизиране и съкращаване на сроковете за кандидатстване и оценка по дадените процедури, УО на ОПИК очаква промяна на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Непосредствено след това изменение и след разглеждане на получените коментари от обществените обсъждания се предвижда във възможно най-кратки срокове процедурите да бъдат отворени за кандидатстване.

По отношение на допълнителните средства от Инициативата на ЕК - REACT-EU в размер на 391 млн. лева съгласно предложението на ЕК за регламент относно REACT-EU и указанията на Централното координационно звено към Министерския съвет е в процес на подготовка изменение на ОПИК във връзка със структурирането нова приоритетна ос.

Българска банка за развитие

По Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 (одобрена с РМС № 257/14.04.2020 г.):

С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 156 076 250 лева, от които над 55 на сто са договорени. Останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Към 22 октомври 2020 г. ББР е потвърдила 20 892 броя кредити в общ размер на 87 335 258 лeвa. Само за последните две седмици ББР е потвърдила нови над 1100 кредита за близо 4 400 000 лeвa. Средната стойност на одобрените заеми е малко под 4 200 лeвa.

По Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID -19 (одобрена с РМС № 215 /27.03.2020 г.):

Към 22 октомври 2020 г. са подписани финансови споразумения с 8 банки с общ размер на портфейлните гаранции 649 000 000 лева. Потвърдените от ББР за финансиране кредити към 22.10.2020 г. са 642 бр. с общ размер, възлизащ на 87 796 666 лева, а потенциално гарантираната сума е 70 117 333 лева.

Напредъкът по програмата за последните 14 дни са нови над 150 кредита за близо 20 000 000 лева.

Министърът на икономиката разпореди ускоряване и разширяване на „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“. Изхождайки от преминаването на епидемиологичната в икономическа криза, министър Борисов проведе разговори с работодателските организации, както и с останалите ресорни министри в търсене на още по-ускорено усвояване на капитала. Бяха направени и пазарни тестове с търговските банки-партньори. В резултат бяха направени препоръки за разширяване обхвата на Програмата.

Министерството на икономиката поставя за обсъждане пред Министерски съвет следните предложения. На първо място да се обсъди разширяване обхвата на Програмата чрез осигуряването на ликвидност и за големите предприятия (персонал над 250 души, годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, която превишава 84 000 000 лв.). Да се увеличи абсолютният, максимален размер на кредита към едно и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия-търговски дружества. Налице е предложение за увеличаване на Лимита на гаранционни плащания от 30 % на 50 %. ББР вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на 50 %, вместо на 30 % от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Да се удължи с половин година  крайният срок, до изтичането на който се предоставят кредити по Програмата: от 31.12.2020 до 30.06.2021 г. Също така да бъде удължен крайният срок, до изтичането на който може да се кандидатства за кредити по Програмата: от 23.12.2020 до 20.06.2021 г. Има и предложение за удължаване с една година на срока на дадената от ББР гаранция по портфейлите от кредити:  от 5 на 6 години - това е допустимият максимум по Временната рамка. Да се  даде възможност за по-облекчен процес за преценка, от страна на търговските банки, относно установяването на затрудненото положение, в което са изпаднали клиентите в корона кризата. Да се облекчат изискванията за усвояване на средства от кредитите, както и изискванията за предявяване на плащания по дадената от ББР гаранция по Програмата. Предлага се още да бъде удължен гратисният период за съществуващите кредити, които се включват в Гарантираните портфейли до 30.06.2021 г. включително. Освен това да се разшири обхвата на финансирането с бъдещите инвестиционни нужди на предприятията (не само на техните нужди от ликвидност, за оборотен капитал). Възнамерява се да се даде по-голяма свобода на банките при определянето на нивото на обезпеченост по кредите извън гаранцията от ББР. Също така, освен намаляване на обезпечението, банките да могат да предоставят и алтернативно финансово предимство, изразяващо се в намаление на рисковия лихвен марж, което може да резултира в по-ниски лихви по кредитите, отколкото предвиждат вътрешните правила на банките. Не на последно място ББР да анализира възможностите за използване на контра-гаранционния инструмент на Паневропейския гаранционен фонд, което ще позволи подкрепата да достигне до по-голям брой бенефициенти при подобрените условия.

- Фонд на Фондовете със средства от ОПИК

42 млн. лв. антикризисен ресурс от Фонда на фондовете вече е на пазара, като средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата.

Допълнителен антикризисен ресурс от Фонд мениджър за финансови инструменти в България вече е на пазара. Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата. Те ще достигнат до тях чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал извън участието на фонд мениджъра. Допълнителният ресурс е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Насърчаване на инвестициите

Предприетите мерки са насочени към насърчаване на икономическата активност и инвестициите на предприятията в условията на криза и преодоляване на затрудненията, породени от пандемията.

-Създаване на допълнителни възможности за подкрепа на инвеститори, изпълняващи значими за икономиката проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Изготвен е Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, оповестен за обществено обсъждане в периода 07.08.2020-07.09.2020 г. Очаква се мярката да подкрепи решенията на компаниите за нови инвестиции в период на криза и създаването на нова дългосрочна заетост в предприятията, както и увеличаване на икономическата активност на регионално ниво. Мярката дава възможност за кеш грантове до 37,5 млн. евро, в зависимост от размера на инвестицията и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Мярката ще се прилага само за стратегически инвеститори – Приоритетни инвеститори по ЗНИ.

-   Иницииране на промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори при спазване на Европейската карта за държавните помощи.

Мярката предвижда законоустановен режим за подкрепа на стратегически инвеститори, изпълняващи големи инвестиционни проекти, след решение на МС посредством предоставяне на помощи в размер над 37.5 млн. евро. Чрез нея ще се постигне както маркетингов ефект (за привличане на значими инвеститори), а ще бъде облекчена и нормативната рамка. Ще бъде подобрена значително конкурентоспособността на България за привличане на стратегически инвеститори – структуроопределящи икономиката на страната.

-      Допълнителни средства за прилагане на финансови насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите в бюджета на Министерството на икономиката.

С Постановление № 184 от 6 август 2020 г. МС одобри допълнителни 7,5 млн. лв. по бюджета на МИ. Ефектът от мярката ще бъде публична инвестиция в размер на 16,5 млн. лв. от настоящия момент до края на годината, с която ще бъдат финансирани: изграждане на  публична инфраструктура, на обучение и разходи за осигуровки за новоназначени служители, което има значим антикризисен ефект.

С оглед подкрепа на инвеститорите с увеличения финансов ресурс в момента се разглеждат постъпили искания за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ и се подготвят пакети документи за одобряване от МС на проекти на договори по ЗНИ и отпускане на средства от бюджета на МИ.

Сключени са договори с три дружества за прилагане на финансовите насърчителни мерки по ЗНИ (по чл. 22д от ЗНИ с „Язаки България“ ЕООД и по чл. 22б от ЗНИ с „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „БТЛ Индъстрийз“ АД). По проектите на тези дружества се разкриват общо 1 095 работни места:

-      С Решение на Министерски съвет № 677/25.09.2020 г. са одобрени  проект на договор между правителството на Република България и община Костинброд за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „Кока-кола Хеленик Ботълинг къмпани България“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Разширяване на производствен център на Кока-кола в Костинброд, 2020“ - гр. Костинброд, с размер на планираната инвестиция от 34 284 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 469 061 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на община Костинброд за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Министър Лъчезар Борисов и кметът на Костинброд Трайко Младенов подписаха договора между Министерството на икономиката и Общината за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост.

-      С Решение на Министерски съвет № 657/17.09.2020 г. са одобрени проект на договор между правителството на Република България и община Пловдив за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, и проект на договор между правителството на Република България и „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД за изпълнение на инвестиционния проект „Изграждане на фабрика за производство на електронна медицинска апаратура“ - гр. Пловдив. с размер на планираната инвестиция от 10 500 000 лв. За изпълнението на договорите ще бъдат предоставени средства в размер до 1 027 060 лв. с ДДС лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. на общината за изграждане на елементи на техническата инфраструктура. Министър Лъчезар Борисов подписа договорите между Министерството на икономиката и Община Пловдив, както и между министерството и „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ” за изграждане на инфраструктурата по инвестиционния проект на дружеството изпълняван в града.

-      С Решение на Министерски съвет № 512/23.07.2020 г. е одобрен  проект на договор с „Язаки България“ ЕООД за прилагане на мярката по чл. 22д от ЗНИ за изпълнението на приоритетен инвестиционен проект „Завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград” . с размер на планираната инвестиция от 30 000 000 лв. За изпълнението на договора ще бъдат предоставени средства в размер до 1 913 195 лв. с ДДС лв. от бюджета на МИ.

Връчен бе сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на „БИК Сървисис София” ЕООД за инвестиционен проект „Създаване на финансов център за споделени услуги на Societe BIC в гр. София“.Проектът предвижда изграждане на ново предприятие за изнесени професионални и бизнес услуги в гр. София в размер на 1 955 000 лв., като ще бъдат разкрити общо 200 нови работни места за висококвалифицирани специалисти. Центърът ще обслужва операциите на BIC Group с обхват на действие в Европа, Близкия изток и Африка.

От началото на годината по реда на Закона за насърчаване на инвестициите са издадени сертификати за клас инвестиция на 23 проекта, на обща стойност 716.2 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 3 252 нови работни места. В това число за 13 проекта във високотехнологични производства и услуги.

Министерството на икономиката проучва възможностите за използване на различни европейски фондове за финансиране на изграждането на индустриални зони и паркове и на мерки за привличане на голям стратегически инвеститор. Едно от направленията, в които се работи е структуриране на  проекти, които да бъдат финансирани със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility): Публична подкрепа за развитие на индустриални паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност; Насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства.

Останалата информация по напредъка по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката четете тук


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

България влезе в ERM 2 със сегашния курс

19:21 | 07-10-20 | 1392